Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO GdzieNaMoto.photo

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego działającego na stronie internetowej GdzieNaMoto.photo  oraz zasady świadczenia pozostałych usług oferowanych  w ramach tego Serwisu.
 2. Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
  1. Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964, Nr 16 poz. 93 ze zm.)
  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 104);
  3. ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz. 1176);
  4. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr poz. 904);
  5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
  • Usługodawca – Dawid Baruch prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SolutionDEVs Dawid Baruch z siedzibą w Krakowie (30 – 009) przy ul. Friedleina 26 lok. 2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP: 677-220-38-35, REGON: 122408459;
  • Serwis – serwis znajdujący się pod adresem elektronicznym GdzieNaMoto.photo, będący własnością Usługodawcy i przez niego prowadzony;
  • Sklep – będący częścią Serwisu sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym http://gdzienamoto.photo/store/, stanowiący własność Usługodawcy, za pośrednictwem którego dokonuje on sprzedaży Produktów lub Usług;
  • Usługobiorca/Użytkownik – posiadająca Konto osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu lub dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową albo posiadający Konto Konsument, korzystający z Serwisu lub dokonujący zakupów w sklepie;
  • Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu lub dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy bez jednoczesnej obecności Stron. Usługi mogą polegać w szczególności na udostępnianiu do korzystania aplikacji informatycznych do tworzenia forów internetowych, świadczeniu usług wsparcia technicznego dla forum, usług aktualizacji forum, szkoleniu on-line, zamieszczeniu reklam Usługobiorcy na stronie Sklepu;
  • Produkt – aplikacja informatyczna (program komputerowy) udostępniany Usługobiorcy do korzystania za pośrednictwem Serwisu na warunkach określonych w zawartej pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą umowie i niniejszym Regulaminie;
  • Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług bez jednoczesnej obecności stron za pomocą Koszyka, poprzedzona wyborem ilości  Produktów lub Usług, które dostępne są w ofercie Sklepu oraz wyborem formy płatności;
  • Umowa/Umowa związana z zamówieniem – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą dotycząca świadczenia Usług, umowa sprzedaży Produktu lub inna umowa zawierana za pośrednictwem Sklepu w wyniku dokonania Zamówienia. Szczegółowy opis poszczególnych Produktów (aplikacji) i Usług mogących być przedmiotem Umowy znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
  • Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Usługobiorca składa Zamówienie na Produkt lub Usługę.
  • Rejestracja – czynność polegająca na podaniu wymaganych Danych, w tym danych osobowych,  niezbędnych do założenia Użytkownikowi Konta lub złożenia Zamówienia;
  • Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz służący Rejestracji Usługobiorcy, warunkujący utworzenia Konta i korzystanie z Usług świadczonych w ramach Serwisu;
  • Konto – utworzone i utrzymywane przez Usługodawcę po Rejestracji indywidualne Konto Usługobiorcy w Serwisie GdzieNaMoto.photo, za pośrednictwem którego może on korzystać z Usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym złożyć Zamówienie na Produkt lub Usługę;
  • Dane – dane Usługobiorcy, w tym dane o charakterze osobowym, przetwarzane w celu świadczenia Usług;
  • Cena – cena jednostkowa Usługi lub Produktu zamieszczona w opisie Usługi lub Produktu, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT;
  • Płatność – zapłata należności za zamówioną Usługę lub Produkt;
  • Forum – forum internetowe będące częścią Serwisu.
  • Administrator – Usługodawca lub umocowana przez niego osoba zarządzająca Forum;
  • Moderator – umocowana przez Administratora osoba odpowiadająca za przestrzeganie zasad korzystania z Forum przez Usługobiorców, której przysługują w związku z tym odpowiednie uprawnienia określone w Regulaminie;
  • Post – każdy wpis dokonywany przez Użytkowników na łamach Serwisu (treść).
  • Gość – osoba korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta.
  • Strony – Usługodawca i Usługobiorca/Użytkownik.
 4. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania przez Usługobiorców z Serwisu.  Dokonanie Rejestracji i korzystanie z Usług wymaga zaznajomienia się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu będący jego integralną częścią.
 5. Regulamin określa także:
  1. rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu  i warunki ich świadczenia;
  2. warunki zawierania i rozwiązywania Umów;
  3. tryb postępowania reklamacyjnego;
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, za wyjątkiem Usług lub Produktów zamawianych przez Usługobiorcę, które Usługodawca wyraźnie oznaczył jako płatne poprzez podanie w ich opisie Ceny.
 8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od działań naruszających prawa innych Usługobiorców lub osób trzecich.
 10. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu dotyczących zamieszczania w Serwisie treści przez Usługobiorców i funkcjonowania Forum, wskazanych w § 7 niniejszego regulaminu, zawartość Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest chroniona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Korzystanie z Serwisu powinno odbywać się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią, pisemną zgodą uprawnionych. Jakiekolwiek naruszenie przedmiotowych praw przez Użytkownika może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi uprawnionych podmiotów.
 13. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług Serwisu obejmują posiadanie przez Usługodawcę:
  1. komputera z dostępem do Internetu;
  2. posiadanie konta e-mail;
  3. posiadanie przeglądarki internetowej.
 14. Usługodawca zaznacza, że dokłada należytych starań aby zapewnić Użytkownikom bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, jednak  informuje, że korzystanie z Serwisu może wiązać się występowaniem standardowych zagrożeń związanych z siecią Internet.
 15. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;
  2. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników;
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa innych Użytkowników.
 16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Serwisu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu Kodeksu karnego.

§2 Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:

 1. utrzymywanie Kont Użytkowników w Serwisie;
 2. udostępnianie do korzystania aplikacji informatycznych (programów komputerowych) do tworzenia forów internetowych;
 3. świadczeniu usług wsparcia technicznego dla forum;
 4. usługi aktualizacji forum;
 5. szkolenia on-line;
 6. zamieszczanie reklam Usługobiorcy na stronie Serwisu;
 7. usługa wysyłania Newslettera.

Szczegółowe opisy poszczególnych Produktów i usług i szczegółowe warunki ich świadczenia określone są w niniejszym regulaminie lub na stronach internetowych Serwisu pod adresem: GdzieNaMoto.photo

§3 Rejestracja w Serwisie i umowa o utrzymanie Konta

 1. W celu pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym dokonywania zakupów Produktów lub Usług oraz korzystania z Forum Użytkownik powinien dokonać rejestracji.
 2. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego zamieszczonego w formie formularza elektronicznego na stronie Serwisu pod adresem http://gdzienamoto.photo/register/ Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności. Rejestracja oraz korzystanie z Usług Serwisu warunkowane jest uprzednią akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności składa się drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na stronie internetowej Serwisu. Zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika oznacza powstanie po jego stronie zobowiązania do respektowania postanowień Regulaminu w tym postanowień regulujących warunki udzielenia licencji na korzystanie z zakupionych za pośrednictwem Sklepu Produktów.
 3. Z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Serwisu i kliknięcia przycisku "Zarejestruj" zostaje dokonana Rejestracja.
 4. Po dokonaniu Rejestracji Usługodawca dostarczy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z linkiem aktywującym Konto.
 5. Aktywacja Konta przez Usługobiorcę polega na kliknięciu w przesłany link. Z tą chwilą pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą zostaje zawarta - na czas nieoznaczony - umowa o świadczenie usług, polegająca na prowadzeniu Konta Usługobiorcy w Serwisie, w tym w ramach Forum.
 6. Świadczenie usługi, o której mowa w ust. 5 powyżej, rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.
 7. Rejestracja jest bezpłatna.
 8. Zgodnie z umową o, której mowa w niniejszym paragrafie, Usługodawca zobowiązuje się do:
  1. utrzymywania Konta Usługobiorcy w Serwisie i umożliwiania korzystania z jego dostępnych funkcji, w tym funkcji określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu;
  2. umożliwiania zalogowania się do Sklepu;
  3. umożliwiania składania Zamówień w Sklepie;
  4. umożliwiania zalogowania się na Forum i korzystania z Forum.
 9. Po założeniu Konta Usługobiorca może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji Serwisu, a w szczególności może:
  1. składać Zamówienia na oferowane w ramach Serwisu Produkty i Usługi;
  2. publikować Posty na stronach Serwisu i Forum zgodnie z zasadami określonymi w § 7 niniejszego regulaminu;
  3. tworzyć listy kontaktów;
  4. wysyłać lub odbierać wiadomości od innych Usługobiorców;
  5. dodawać linki do innych stron internetowych;
  6. publikować i pobierać pliki zamieszczone w Serwisie;
  7. tworzyć i czytać już funkcjonujące blogi na stronach Serwisu;
  8. umieszczać zdjęcia w galerii prowadzonej na stronach Serwisu pod warunkiem, że nie narusza to praw osób trzecich;
  9. przeglądać zdjęcia umieszczone w galeriach prowadzonych na stronach Serwisu.
 10. Formularz rejestracyjny zawiera pola oznaczone znakiem "*", których wypełnienie jest niezbędne dla utworzenia Konta.
 11. W celu dokonania Rejestracji i utworzenia Konta niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych:
  1. adres e-mail;
  2. nazwa Użytkownika;
  3. Hasło;
 12. Przy składaniu Zamówień Usługobiorca podaje następujące dane:
  1. Imię, nazwisko lub nazwę firmy,
  2. Adres zamieszkania lub siedziby,
  3. NIP (opcjonalnie),
  4. numer telefonu (opcjonalnie).
 13. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
 14. Hasło ma charakter poufny. Zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim, chyba, że Usługobiorcą jest przedsiębiorca, który udostępnia swoje Konto osobom działającym w ramach struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła Użytkownik powinien dokonywać jego zmiany co najmniej raz w miesiącu.
 15. Usługobiorca, który dokonał Rejestracji ma możliwość zalogowania się do Serwisu przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie Serwisu. Zalogowanie się wymaga podania adresu e-mail (lub nazwy Użytkownika) i Hasła.
 16. Zabrania się udostępniania przez Użytkowników swojego Konta osobom trzecim.
 17. Usługobiorca może rozwiązać umowę zawartą na czas nieoznaczony, o której mowa w  ust. 5 niniejszego paragrafu, z zachowaniem 14– dniowego terminu wypowiedzenia. Umowa może zostać wypowiedziana przez wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail Usługodawcy. Usługodawca potwierdzi wypowiedzenie umowy poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Po upływie terminu wypowiedzenia Usługodawca usunie Konto Usługobiorcy, o czym powiadomi go przez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail podany przez Usługobiorcę przy dokonywaniu Rejestracji.
 18. Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Usługobiorca rażąco narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami i pomimo wezwania do zaniechania naruszeń w wyznaczonym 14-dniowym terminie Użytkownik nie zastosuje się do wezwania. Informacja o wypowiedzeniu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy wraz z podaniem przyczyn wypowiedzenia. Po wypowiedzeniu umowy Usługodawca usunie Konto Usługobiorcy z Serwisu.
 19. W razie wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę w związku z naruszaniem Regulaminu przez Usługobiorcę, Usługobiorca ten może ponownie zarejestrować się wyłącznie za zgodą  Usługodawcy.

§4 Dokonywanie Zamówień i Umowy związane z Zamówieniem

 1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.
 2. Po  zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie, Usługobiorca ma możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu. Usługobiorca nie posiadający Konta w Serwisie zobowiązany jest dokonać Rejestracji przed złożeniem pierwszego zamówienia. Aby dokonać Rejestracji Usługobiorca wypełnia formularz rejestracyjny, znajdujący się pod adresem elektronicznym: http://gdzienamoto.photo/register/ paragraf 3 ust. 2 Regulaminu stosuje się.
 3. Zamówienia mogą być składane 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.
 4. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez dokonanie wyboru odpowiedniego Produktu lub Usługi i kliknięcie przycisku „potwierdź moje zamówienie”. W tym momencie dochodzi do zawarcia  pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą Umowy związanej z Zamówieniem na warunkach  określonych szczegółowo w opisie danego Produktu lub Usługi.
 5. Umowa związana z Zamówieniem, której przedmiotem jest dostarczenie Produktu/aplikacji lub wykonanie jednorazowej Usługi obowiązuje do czasu jej wykonania.
 6. Umowa związana z Zamówieniem o świadczenie usług o charakterze ciągłym jest zawierana na czas oznaczony. Czas trwania takiej umowy wynika ze szczegółowego opisu zamawianej Usługi/Produktu.
 7. Złożenie Zamówienia zostaje potwierdzone przez Usługodawcę  przez wysłanie wiadomości na adres e-mail Usługobiorcy w ciągu 24 godzin (dni robocze). W przypadku gdy termin ten upływa w czasie trwania dnia wolnego od pracy, potwierdzenie zostaje wysyłane do godz. 10:00 następnego dnia roboczego.
 8. Cena zamawianego Produktu/ aplikacji lub Usługi jest widoczna na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Produktu lub Usługi. Podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 9. Usługodawcy przysługuje prawo negocjowania Cen z wybranymi Usługobiorcami, udzielania im specjalnych rabatów oraz przeprowadzania promocji na warunkach każdorazowo podawanych na stronie internetowej Serwisu/Sklepu.
 10. Dokonanie zapłaty Ceny odbywa się po złożeniu Zamówienia.
 11. Sprzedawca akceptuje jedynie płatności dokonywane drogą elektroniczną. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów, którzy mogą również dokonać wpłaty Ceny przelewem bankowym na numer konta Usługodawcy  w 98 1950 0001 2006 0227 7941 0002.Po złożeniu Zamówienia Usługobiorca zostaje przekierowany do wybranego przez siebie serwisu płatności internetowych, jeżeli wybrał ten sposób płatności.
 12. Dostarczenie zamówionego Produktu/aplikacji lub rozpoczęcie świadczenia Usługi określonej w Zamówieniu odbywa się niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy. Realizacja Zamówienia następuje poprzez udostępnienie Usługobiorcy zamówionego Produktu/aplikacji  do pobrania ze strony internetowej Serwisu z panelu Klienta.
 13. Jeżeli Usługobiorcą jest Konsument, Usługodawca wysyła fakturę VAT na jego żądanie.
 14. Usługobiorcy wyrażają zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. W celu otrzymania faktury VAT w wersji papierowej, Usługobiorca powinien zgłosić Usługodawcy żądanie w tym przedmiocie.

§5 Licencja

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do korzystania z zamówionego Produktu/aplikacji przez okres określany każdorazowo w opisie Produktu/aplikacji, licząc od dnia jego udostępnienia Usługobiorcy przez Usługodawcę do korzystania.
 2. W przypadku licencji terminowych Usługobiorcy przysługuje prawo do przedłużenia licencji na korzystanie z zamówionego Produktu/aplikacji na kolejny okres (odnowienie licencji). Przedłużenie licencji wymaga uregulowania należności pieniężnej (Ceny) za kolejny okres korzystania z Produktu/aplikacji w wysokości określonej w aktualnym opisie danego Produktu/aplikacji udostępnionego na stronie internetowej Serwisu. Usługodawca w Panelu Klienta - na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania licencji - zamieszcza informację o możliwości jej przedłużenia na kolejny okres poprzez opłacenie, wskazanej w fakturze pro forma należności pieniężnej w wyznaczonym w tej fakturze terminie. Brak dokonania zapłaty należności z tytułu przedłużenia licencji powoduje wygaśnięcie licencji w upływem okresu jej obowiązywania.
 3. W ramach uzyskanej licencji Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z Produktu/aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym do:
  1. pobrania z serwera Serwisu (z Panelu Klienta)  elementów zamówionego Produktu/aplikacji umożliwiających wyświetlanie danych elektronicznych;
  2. zainstalowanie pobranych elementów Produktu/aplikacji w prowadzonym przez siebie serwisie;
  3. stosowania Produktu/aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem wynikającym z opisu Produktu/aplikacji.
 4. W zakresie normalnego korzystania z zamówionych Produktów/aplikacji, zgodnie z ich przeznaczeniem, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa, nie mieści się w szczególności:
  1. kopiowanie Produktu/aplikacji;
  2. wprowadzanie zmian do Produktu/aplikacji;
  3. rozpowszechnianie, w tym użyczanie oraz najem Produktu/aplikacji lub ich kopii.
 5. Korzystanie z Produktu/aplikacji w zakresie wykraczającym poza granice zezwolenia licencyjnego stanowi naruszenie przez Użytkownika praw autorskich przysługujących Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością prawną Użytkownika z tego tytułu.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków licencji Usługodawca może wypowiedzieć - ze skutkiem natychmiastowym - zawartą z Użytkownikiem Umowę dotyczącą zamówionego Produktu/aplikacji. W razie dokonania wypowiedzenia Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Produktu/aplikacji oraz jej trwałego usunięcia ze swoich zasobów informatycznych. Niezależnie od powyższego Usługodawcy przysługuje prawo dochodzenia względem Użytkownika roszczeń przewidzianych przepisami prawa, w tym roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich. 

§6 Odstąpienie od Umowy związanej z Zamówieniem

 1. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo zgodnie z przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstąpić od zawartej z Usługodawcą Umowy związanej z Zamówieniem bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu dziesięciu dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi jeżeli umowa dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz jeżeli świadczenie Usługi zostało rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem 10 dniowego terminu. 

§7 Zasady korzystania z Forum. Publikacja Postów na Stronach Serwisu

 1. Forum Serwisu GdzieNaMoto.photo służy do prowadzenia dyskusji, wymiany opinii oraz udzielania pomocy innym Usługobiorcom w zakresie tematów poruszanych na Forum.
 2. Korzystanie z Forum jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Usługobiorca może dokonać Zamówienia płatnej funkcji korzystania z Forum - „Użytkownik premium” za pośrednictwem Sklepu.  
 4. Publikować Posty i zakładać nowe tematy na Forum może Użytkownik posiadający Konto w Serwisie.
 5. Posty powinny zawierać treści merytorycznie związane z tematem, w którym są publikowane.
 6. Tematy powinny być zakładane w odpowiednich tematycznie działach Forum.
 7. Ten sam Post nie powinien być umieszczany w więcej niż jednym temacie. Ten sam temat nie powinien być zakładany w więcej niż jednym dziale.
 8. Usługobiorca nie powinien publikować swoich Postów pod sobą.
 9. Usługobiorca jest zobowiązany do nie naruszania w sposób rażący zasad poprawnej pisowni w odniesieniu do treści Postów.
 10. Usługobiorca nie powinien przy pisaniu Postów:
  1. używać kolorowych czcionek;
  2. używać czcionek w niestandardowych rozmiarach.
 11. Za treść Postu i jego zawartość jest odpowiedzialny wyłącznie Usługobiorca, który go opublikował. Usługobiorca ten zezwala na automatyczne gromadzenie i utrzymywanie w infrastrukturze Serwisu wszelkich treści zamieszczanych przez niego w Serwisie, w tym na Forum oraz akceptuje automatyczny dostęp do tych treści przez innych Użytkowników korzystających z Serwisu, w tym Forum.
 12. Usługobiorca, który opublikował Post ma możliwość jego edytowania w okresie 30 min. od pierwszego opublikowania, za wyjątkiem "Użytkownika Premium", któremu prawo to przysługuje bezterminowo.
 13. Usługobiorców obowiązuje zakaz publikowania Postów zawierających treści lub materiały naruszające prawo lub dobre obyczaje. W szczególności niedopuszczalne jest publikowanie Postów, które:
  1. w sposób oczywisty wzbudzają rasizm, fanatyzm, nienawiść lub jakiegokolwiek rodzaju krzywdzenie fizyczne jakichkolwiek grup ludzi lub jednostek;
  2. prześladują lub popierają prześladowanie innych osób;
  3. są przejawem wykorzystania seksualnego lub przemocy albo zawierają link do witryny tylko dla dorosłych;
  4. zawierają informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób;
  5. zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;
  6. naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  7. zawierają linki do strony z ograniczonym dostępem bądź dostępne wyłącznie po podaniu hasła, albo zawierają ukryte strony bądź obrazy (tzn. niedostępne z innej dostępnej strony albo nie połączone z taką stroną);
  8. promują lub sprzyjają przestępczym działaniom lub przedsięwzięciom albo zawierają instrukcje nielegalnych czynności, naruszanie cudzej prywatności, udostępnianie lub tworzenie wirusów komputerowych;
  9. obejmują swoją treścią działalność komercyjną i/lub sprzedaż taką jak konkursy, zakłady pieniężne, handel wymienny, reklamę lub piramidy sprzedaży;
  10. zawierają znak towarowy lub nazwę należącą do innego podmiotu, a Użytkownik nie wykazał zgody na jego używanie wydanej przez podmiot uprawniony;
  11. naruszają lub stanowią próbę naruszenia praw ochrony prywatności, praw do komercyjnego wykorzystania dóbr osobistych, praw autorskich, praw ochrony znaków towarowych, praw wynikających z umów oraz innych praw jakiejkolwiek osoby;
  12. szerzą propagandę i/lub symbole organizacji, które są niekonstytucyjne lub nielegalne.
  13. zawierających treści nieetyczne, wulgarne lub obrażające innych Usługobiorców lub osoby trzecie;
  14. zawierających groźby;
  15. promujących lub sprzyjających działaniom bezprawnym;
  16. zawierających instrukcję postępowania, które może doprowadzić do naruszenia prawa lub dobrych obyczajów;
  17. zawierających linki do programów typu rootkit, exploit, wirus, robak internetowy itp..
   1. Publikowanie Postów zawierających treści związane z działalnością komercyjną Usługobiorcy jest dopuszczalne jedynie w dziale tematycznym do tego przeznaczonym, tj. w Dziale Ogłoszeń.
   2. W przypadku stwierdzenia, że treść Postu narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności ust. 13 niniejszego paragrafu,  Administrator jest uprawniony do usunięcia Postu z Forum. O usunięciu postu Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy Rejestracji.
   3. Administrator lub Moderator ma także prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego tematu, którego tytuł, lokalizacja lub treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności ust. 13 niniejszego paragrafu.
   4. W przypadku stwierdzenia,  że Usługobiorca dopuszcza się powtarzającego się publikowania Postów naruszających prawo lub postanowienia Regulaminu i pomimo wezwania go do zaniechania naruszeń w wyznaczonym 1-dniowym terminie nie zastosuje się do wezwania, Administrator jest uprawniony do niezwłocznego zablokowania możliwości korzystania z Forum przez tego Usługobiorcę, w tym do uniemożliwienia mu publikowania Postów oraz do usunięcia jego dotychczasowych Postów. O powyższych działaniach Administratora Usługobiorca zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przy Rejestracji.
   5. Usługobiorca ma możliwość korzystania z sygnatury (podpisu), którą jest tekst widoczny dla innych Usługobiorców, wyświetlany pod każdym jego Postem.
   6. Przy korzystaniu z sygnatury Usługobiorców obowiązują następujące zasady:
    1. niedopuszczalne jest umieszczenie w podpisie linków do konkurencyjnego forum lub serwisu;
    2. treści umieszczone w podpisie nie mogą naruszać prawa lub dobrych obyczajów.
   7. Usługobiorca ma możliwość używania emblematu, którym jest obrazek widoczny dla innych Usługobiorców, wyświetlany pod nazwą Usługobiorcy.
   8. Przy korzystaniu z emblematów Usługobiorców obowiązują następujące zasady:
    1. maksymalny rozmiar emblematu to 100 na 100 pikseli;
    2. niedopuszczalne jest stosowanie jako emblematu obrazków rang;
    3. treść emblematów nie może naruszać prawa lub dobrych obyczajów.
   9. W przypadku likwidacji Konta Użytkownika, Użytkownik nie jest uprawniony do samodzielnego usuwania treści opublikowanych za pośrednictwem Serwisu Postów. W celu uniknięcia wątpliwości, Administrator jest wyłącznie uprawniony do usuwania Postów; z tego tytułu Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.
   10. Usługodawca uprawniony jest do zamieszczenia reklam, ogłoszeń lub linków do innych stron internetowych, obok Postu Usługobiorcy.
   11. Wszelkie problemy techniczne należy zgłaszać do Administratora lub Moderatora. Usługobiorcy proszeni są o upewnienie się, że zaistniały problem nie wynika z niewłaściwego korzystania przez nich z Serwisu.
   12. Usługobiorcy przyjmuje do wiadomości, że decyzje Administratora lub Moderatora są ostateczne. W przypadku braku akceptacji decyzji Administratora lub Moderatora Usługobiorca powinien złożyć reklamację w sposób opisany w § 9 niniejszego Regulaminu.
   13. Szczegółowe warunki publikacji Postów określone są w Szczegółowych Warunkach Publikacji dostępnych pod adresem http://gdzienamoto.photo/page/1-warunki-publikacji/.

   §8 Newsletter

   1. Niezależnie od dokonania Rejestracji w Serwisie istnieje możliwość korzystania z Usługi Newslettera.
   2. Zamówienie usługi Newslettera jest możliwe przy dokonywaniu rejestracji, jak również w drodze jego oddzielnego zamówienia poprzez skorzystanie z opcji „Zapisz się do Newslettera”. Usługa Newslettera polega na wysyłaniu przez administrację Serwisu informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu w formie wiadomości e-mail na adresy osób zapisanych do Newslettera.
   3. Usługa Newslettera jest świadczona na podstawie Regulaminu dostępnego pod adresem http://gdzienamoto.photo/page/3-regulamin-świadczenia-usług-newslettera-oraz-polityka-prywatności/.
   4. W celu rezygnacji z Newslettera osoba zapisana powinna wysłać odpowiednią wiadomość na adres z konta mailowego, na które dostarczany jest Newsletter albo przez kliknięcie w link zamieszczony w Newsletterze.

   §9 Reklamacje

   1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących zamówionych Produktów/aplikacji lub Usług i innych usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
   2. W szczególności prawo złożenia reklamacji przysługuje w razie stwierdzenia przez Usługobiorcę, że Usługa została wykonana lub jest wykonywana niezgodnie ze złożonym Zamówieniem.
   3. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
   4. Usługobiorca powinien dostarczyć reklamację na adres e-mail: info@solutiondevs.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
   5. Reklamacja powinna zawierać:
    1. dane Usługobiorcy;
    2. przedmiot reklamacji;
    3. przyczynę reklamacji;
    4. zakres działań, których Usługobiorca oczekuje od Usługodawcy.
   6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy lub pisemnie na podany przez Usługobiorcę adres.

   §10 Odpowiedzialność Usługodawcy

   1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania przez Usługobiorców z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.
   2. Usługodawcy przysługuje prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu w związku z przeprowadzanymi pracami technicznymi lub aktualizacyjnymi. O terminie planowanej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz czasie jej trwania Usługodawca powiadomi Usługobiorców przez odpowiedni komunikat zamieszczony na stronie internetowej Serwisu.
   3. Usługodawcy przysługuje prawo do przeniesienia praw do Serwisu, z tym że Usługodawcy przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z Umów zawartych za pośrednictwem Serwisu z Użytkownikami – bez konieczności uzyskania ich odrębnej zgody, a w przypadku umów zawartych z Użytkownikami będącymi Konsumentami – za ich odrębną zgodą.
   4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń podmiotów trzecich.

   §11 Prawa własności intelektualnej

   1. Usługodawca informuje, że Serwis zawiera Produkty, dokumenty, materiały oraz elementy, które mogą być chronione prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami do znaków towarowych oraz prawami autorskimi.
   2. Usługodawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do stanowiących przedmiot prawa autorskiego materiałów (w tym elementów graficznych) użytych na stronie internetowej Serwisu, a pochodzących od Usługodawcy.
   3. Usługobiorca zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej, które to naruszenie może nastąpić w szczególności przez kopiowanie lub wykorzystywanie w inny sposób całości lub części elementów zastosowanych na stronie internetowej Serwisu.
   4. Usługobiorca nie jest uprawniony do udostępniania Produktów lub Usług, które Usługodawca świadczy na podstawie Umowy związanej z Zamówieniem osobom trzecim. Usługobiorca nie może także wykorzystywać Produktów lub Usług, o których mowa, jako wzoru do opracowania podobnych Usług lub Produktów/aplikacji.
   5. Usługobiorca publikujący za pośrednictwem Serwisu Post lub utwór w rozumieniu prawa autorskiego oświadcza, że publikacja Postu lub utworu nie naruszy praw osób trzecich, w szczególności cudzych praw własności intelektualnej. Z tytułu złożenia powyższego oświadczenia Usługobiorca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   6. Naruszenie przez Usługobiorcę praw własności intelektualnej może skutkować dochodzeniem przeciwko niemu roszczeń przez osoby uprawnione.

   §12 Zmiana Regulaminu

   1. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Usługodawca zawiadomi Usługobiorców o zmianach poprzez opublikowanie stosownej informacji na stronie internetowej Serwisu oraz przez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail podany przez każdego z Usługobiorców przy dokonywaniu Rejestracji.
   2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie określonym przez Usługodawcę, które nie będzie krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Serwisu zmienionego Regulaminu.
   3. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli Użytkownik w terminie 14 dni od daty otrzymania drogą mailową informacji, o której mowa w ust. 1 nie oświadczy, że nie akceptuje wprowadzonych zmian Regulaminu.
   4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.
   5. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługobiorca jeżeli nie akceptuje nowych postanowień ma prawo do rozwiązania Umowy/Umów. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem 14–dniowego terminu wypowiedzenia, przez wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail Usługodawcy. Usługodawca potwierdzi wypowiedzenie Umowy poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Po upływie terminu wypowiedzenia Usługodawca usunie Konto Usługobiorcy, o czym powiadomi go przez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail podany przez Usługobiorcę przy dokonywaniu Rejestracji.
   6. W przypadku jeśli Usługobiorca korzysta z płatnych Usług Serwisu i wypowiedział Umowę w związku ze zmianą Regulaminu zostanie mu zwrócona część Ceny wniesionej po dokonaniu Zamówienia.
   7. Wysokość należnej do zwrotu kwoty zostanie obliczona w ten sposób, że Usługodawca ustali stosunek okresu przez który Umowa była rzeczywiście wykonywana do okresu przez który Umowa byłaby wykonywana gdyby jej nie wypowiedziano. Otrzymany w ten sposób ułamek będzie podstawą do obliczenia należnej Usługodawcy opłaty. Usługodawca zwróci Usługobiorcy różnicę między opłatą uiszczoną po dokonaniu Zamówienia, a opłatą należną obliczoną w sposób wskazany wyżej.

   §13 Postanowienia końcowe

   1. Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z obowiązującym prawem i Polityką Prywatności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu będący jego integralną częścią.
   2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.
   3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu www.ipsbeyond.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej Usługobiorcom zapoznanie się z jego postanowieniami i sporządzenie jej wydruku oraz jest dostarczany nieodpłatnie Usługobiorcy (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie, po przesłaniu stosownej informacji na adres e-mail . Poprzednio obowiązuje wersje Regulaminów są dostępne pod adresem oraz mogą być dostarczane Usługobiorcy (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie, po przesłaniu stosownej informacji na w/w adres e-mail.
   4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
   5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą nie będącym Konsumentem,  zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
   6. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
   7. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1.10.2015.